» Ansasayfa » Haberler

Bunu Paylaş

İçme suyu ve Kullanma suyu yönetmeliği


İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ

AMAÇ:

1.MADDE:

Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma

sularının temin edildiği ve edileceği Istanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ve haricinde bulunan

yüzey ve yeraltı su kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesini önlemektir.

KAPSAM:

2.MADDE:

20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu ile tesbit edilen görev ve yetki alanı dahilinde İstanbul

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği

yüzey ve yeraltı suyu kaynakları ve bu kaynakların korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları

dahilinde ve haricinde bulunan alanlar, bu yönetmeliğin kapsamındadır.

HUKUKİ DAYANAK:

3.MADDE:

Bu yönetmelik, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş

ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c, 6/L ve 20. maddelerinin verdiği yetkiye istinaden tanzim edilmiştir.

TANIMLAR:

4.MADDE:

Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır:

İdare: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (kısaca İSKİ)

İSKİ Görüşü: Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri,

tarım, hayvancılık, kaynak ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içmesuyu havzalarında yapılacak faaliyetler için bu

yönetmelik doğrultusunda idare tarafından verilen görüşdür.

İçme suyu havzaları (Havza)

İçme ve kullanma sularının temin edildiği ve edileceği yüzeysel ve yer altı suyu kaynaklarının tabii su toplama

alanıdır. Ekli listede listelenen içmesuyu havzaları ve dereler koruma altına alınmıştır.

İçme ve Kullanma suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynakları:

İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması hedeflenen her türlü suni veya tabii

göller ile bunları besleyen sular ve yeraltı su kaynaklarıdır.

Alıcı Ortam:

Atıksuların verildiği kanalizasyon şebekesi, deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir.

Arıtma:

Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya

tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın tabii, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve

ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal

ve biyolojik arıtma işlemlerini veya atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirletici özelliklerin müsaade

edilebilen alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemidir.

Atık:

Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı

ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan

ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeler ile atık enerjidir.

Yönetmelik 12.5.2006 Tarih 933 Sayılı Genel Kurul Kararı ile kabul edilerek 25 Mayıs 2006 Tarihli

Gazete 34 gazetesinde yayınlanmıştır.

Atıksu:

Evsel, sanayi, zirai ve diğer kullanımlar neticesi kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder.

Atıksu Kaynakları:

Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atıksuların oluşumuna yolaçan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları,

maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri,

tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.

Sanayi Atıksuyu:

Sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin ve sanayi sitelerinin her türlü üretim işlemlerinden

kaynaklanan sulardır.

Evsel Atıksu:

Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları

neticesi meydana gelen atıksulardır.

Dere Mutlak Koruma Alanı

Yeraltı ve yerüstü bir su kaynağına dayalı olarak yılın her ayında veya arazinin jeolojik ve topografik yapısı ile

iklim şartlarına bağlı olarak yılın muayyen aylarında önemli miktarda su taşıyan ve tabii yatağı olan ve isimleri

Liste-1’de belirtilen akarsulara “dere” denir. Bu derelerin her iki yanında yer alan ve genişliği Liste-1’de verilen

karasal alan dere mutlak koruma alanıdır.

Mutlak Koruma Alanı:

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su

ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alanın

havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur.

Kısa Mesafeli Koruma Alanı:

Mutlak koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu alan

sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

Orta Mesafeli Koruma Alanı:

Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki kara alanıdır. Bahis konusu

alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son

bulur.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı:

Orta mesafeli koruma alanının üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan

bütün kara alanıdır.

Ön Arıtma:

Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir vasıta ile münferit, ortak ve kamuya

ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce, önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesiyle İSKİ

tarafından kurulması istenecek her türlü arıtma tesisleridir.

Su Kirliliği:

İnsan faaliyetleri neticesinde su kaynakları fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin,

kullanım maksatlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilmesidir.

Tehlikeli ve Zararlı Atık:

Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite, kanserojen etki

yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren -yeraltı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için “Su Kirliliği

Kontrol Yönetmeliği” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca- özel muamele ve bertaraf işlemleri

gerektiren maddeleri ifade eder.

Entegre Tesis:

Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesislerin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü

olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim

dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.

Kaynak Suları:

Tabii olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.

Yeraltı Suları:

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda tarifi yapılmış sulardır.

K.A.K.S. (İnşaat Alanı Katsayısı):

Yapı inşaat alanının (katlar alanının) parsel alanına oranıdır.

YÜZEYSEL İÇMESUYU KAYNAKLARINDA (Maksimum Su Kotu İçinde) ve

KORUMA ALTINDAKİ DERELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR

5.MADDE :

a) Katı ve sıvı atıklar dökülemez.

b) Yakıt motorlu araç çalıştırılamaz.

c) Yüzme, su üstü, su altı sporları ve kültür balıkçılığı yapılamaz. Kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine

su alma noktasına 300 m’den daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir.

d) Kaynaklar üzerinde ilaçlama gibi zehirli zararlı faaliyetler yapılamaz.

e) İdare için gerekli tesisler dışında herhangi bir yapı yapılamaz.

İÇMESUYU HAVZALARINDA YAPILAŞMA İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN ESASLAR:

6.MADDE:

a) İçmesuyu havzalarında bu yönetmelik çerçevesinde İSKİ görüşü alınmak suretiyle mevcut mevzuatta

öngörülen yasal süreler içinde Çevre Düzeni Planı ve İmar Planlarının hazırlanması esastır.

b) İSKİ görüşü bulunmayan mevcut planlar için 6 ay içinde İSKİ görüşü alınması zorunludur.

İmar Planlarında Konut bölgelerinde; Liste-2’de verilen yoğunluk değerleri ve bu değerlere karşılık gelen

KAKS değerleri, Konut dışı yapılaşmalarda; KAKS:0.20 değeri aşılamaz.

Göl ve dere mutlak koruma alanları, kısa mesafeli koruma alanları, orman alanları, 1 ve 2 sınıf tarım

alanları yerleşime açılamaz. Bu alanlar ile, askeri alanlar yoğunluk hesabına dahil edilemez.

c) İmar Planları bu yönetmelik doğrultusunda hazırlanıncaya veya revize edilinceye kadar yapılaşma izni

verilemez.

d) İSKİ görüşü doğrultusunda yürürlüğe giren planlı alanlarda her türlü yapı ve tesislere ilgili idari merciler

tarafından mer’i mevzuat hükümlerine göre ruhsat verilir.

e) İSKİ görüşlü planlarda tadilat veya revizyon yapılması halinde yeniden İSKİ görüşü alınması zorunludur.

f) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut veya yapılacak bir kollektör sistemi

olması halinde yapılaşma ve diğer faaliyetler yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştirmez.

g) Havzalarda atıksu üreten her türlü tesis ve yapının atıksuları için, “İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj

Yönetmeliği”nde belirtilen tedbirlerin alınması zorunludur.

h) Bu Yönetmelik ve Liste 2 de belirtilen yoğunluk değerleri planlar onanıncaya kadar geçerlidir.

6.1.Göl Mutlak (0-300m) ve Dere Mutlak Koruma Alanlarında;

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir

şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları

doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı

bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir ve balık tutma cepleri teşkil edilebilir. Bu cepler su

alma yapısına 300 m’den daha yakın olamaz.

c) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz.

6.2.Kısa Mesafeli Koruma Alanlarında (300-1000 m):

a) İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir

şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz.

b) Sıvı ve katı atıklar dökülemez, depolanamaz. Ancak, İSKİ’nin görüşü alınarak hazırlanacak peyzaj planları

doğrultusunda, toprak geçirimliliğini engelleyici betonlaştırma gibi faaliyetler yapılmamak ve doğal yapıyı

bozmamak kaydıyla ağaçlandırma yapılarak gezi, seyir, açık spor alanları teşkil edilebilir.

c) Kısa mesafeli koruma alanında mevcut olan yapıların tadilatına ve yıkılıp yeniden yapılmalarına izin

verilmez.

d) Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine izin

verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, vb. tesisler yapılamaz.

6.3.Orta Mesafeli Koruma Alanlarında (1000 – 2000 m.):

Aşağıda belirtilen yapı ve faaliyetler yapılamaz.

Her türlü sanayi maksatlı yapılar,

Serbest Bölge,

Tıp fakülteleri,

Labaratuarlarında ve atölyelerinde kimyevi maddelerin işlendiği hertürlü eğitim ve öğretim kurumları,

Hastane,

Akaryakıt istasyonu,

Hayvancılık Tesisleri,

Mezbaha,

Her türlü kimyevi madde, yakıt, zehirli zararlı ve tehlikeli madde depoları,

Katı atık depolama tesisleri,

Çöp toplama ve imha merkezleri,

Mezarlık.

Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen

durumlarda ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

6.4 Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında (2000 m – Havza sınırı arası) :

Aşağıda belirtilen yapılar ve faaliyetler yapılamaz.

Metal Sertleştirme (tuz ile)

Metal Kaplama

Yüzey Temizleme (asitle)

Tekstil Boyama ve emprime baskı

Hurda Plastik Yıkama

Liftli Yıkama-yağlamacılar

Kimyasal madde depoları (Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı)

İmalatından sanayi atıksuyu kaynaklanan kimyasal madde üretim tesisleri

Hurda kağıt işleme

Ham Deri İşleme

Asit imal ve dolum yerleri.

Zirai mücadele ilacı imal ve dolum yerleri

Pil, batarya-akü imal yerleri

Gres yağ fabrikaları (Petrol Türevi)

Domuz ve köpek çiftlikleri

Entegre hayvancılık tesisleri

İlaç Sentez fabrikaları

Ağır metal tuzu üretimi

Cam yıkama

Yün yıkama

Çöp ayırma, depolama ve imha merkezleri,

Açık kömür depolama

Matbaa

Her türlü kimyevi madde ve yakıt depoları.

Yukarıda bulunmayan ve faaliyeti itibariyle kirletici olup olmadığı konusunda, dairesince karar verilemeyen

durumlarda ilgili Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde karar almaya İSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADENCİLİK VE DÖKÜM FAALİYETLERİ

7.MADDE:

7.1 Madencilik Faaliyetleri.

a) Mutlak ve Kısa mesafeli koruma alanlarında ocak açılamaz, işletilemez.

Ancak kısa mesafeli koruma alanlarında, maden ruhsatı alındıktan sonra, kısa mesafeli koruma alanı ilan

edilen sahalarda, Valilik ya da Maden İşleri Genel Müdürlüğünce kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik

olarak ve/veya çevresel etki değerlendirmesi raporu ile ortaya konulan galeri yöntemi ile patlamalar

dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen tesislere izin verilir. Faaliyet

sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine

uyulması zorunludur.

b) Orta mesafeli koruma alanı içinde maden ruhsatı ile arama faaliyetleri yapılır. Maden ruhsat sahibi kazı

gerektirmeyen arama faaliyetleri için, gerekli belgelerle valiliğe veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne ya

da ilgili kuruma bilgi verir. Valilik ya da Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel

ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan

galeri yöntemi ile patlatmalar dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen

tesislere izin verilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona

Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur.

c) Uzun mesafeli koruma alanı içinde, Valilik ya da Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, kirlilik

oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre

yapılması uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı

ortama yapılacak deşarjlarda Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uyulması

zorunludur.

d) Orta mesafeli koruma alanlarında 14.08.1998 tarihinden önce mevcut olan ocakların faaliyetlerine, ruhsat

sahası içinde Yönergede belirtilen tedbirleri almak, erozyon kontrolü ve sediment taşınmasını önlemek ve

sahayı bilahare ağaçlandırmak şartıyla 21.02.2007 tarihine kadar izin verilebilir.

7.2 Döküm Faaliyetleri.

a) Mutlak (göl/dere) koruma alanlarına döküm yapılamaz.

b) Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında bulunan eski taş, maden, kum, mıcır, kil vs. ocaklarına doğal

yapısının ikame edilmesi maksadıyla ve dolum sonrası ağaçlandırılmak şartlarıyla sadece kirlenmemiş

hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

c) Uzun mesafeli koruma alanlarında; döküm faaliyetlerine, kimyasal atık, çöp vb suyun kalitesine olumsuz

etki edecek malzeme dökülmemesi kaydıyla izin verilebilir.

d) Döküm faaliyeti için olumlu görüş verilen tüm havza alanlarında “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği yetkili kurumlardan izin/ruhsat alınması şarttır.

TARIM (ZİRAAT ve HAYVANCILIK)

8.MADDE

a) Havzalarda sun’i gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı ziraate izin verilmez.

b) Mutlak koruma alanlarında, hiçbir şekilde ziraat ve hayvancılık yapılamaz.

c) Kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla ve Tarım ve

Köyişleri Bakanlığının kontrol ve denetiminde organik tarım metoduyla bitkisel üretim ve organik arı

yetiştiriciliğine, hayvancılıkla ilgili yapılar hariç olmak üzere kontrollü otlatmaya izin verilebilir.

Bu alanlarda parsel büyüklüğü 5000 m2‘den az olmamak üzere yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli

olan ve bir parselde birden fazla olmamak kaydıyla 100 m2’yi geçmeyen sökülüp takılabilir elemanlardan

meydana gelen prefabrik yapıya müsaade edilebilir.

d) Uzun mesafeli koruma alanlarında suni gübre ve tarım ilaçları kullanmamak şartıyla ve Tarım ve Köyişleri

Bakanlığının kontrol ve denetiminde organik tarım metoduyla bitkisel ve hayvansal üretime izin verilebilir

KAYNAK (MENBA) SULARI VE YER ALTI SULARI

9.MADDE

a) Kaynak ve yer altı sularının tasarrufu, yetki ve sorumluluk sahasında İSKİ’ye aittir.

b) Havzalarda içme vb. maksatlı yeni kaynak suyu tahsislerine ve sanayi, inşaat vb. sektörlerde

kullanılmasına yönelik ticari maksatlı kuyuya izin verilemez .

c) Daha önce tahsisi yapılmış kaynak suları, mevcut ticari maksatlı kuyular ve ticari olmayan kuyularla ilgili

hususlar yönerge ile tespit edilir.

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

10.MADDE

a) Mutlak koruma alanlarında; Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan yapılar (öncelikle

tehlikeli ve zararlı atık üretenler) ve araziler bir program dahilinde kamulaştırılır.

b) Havzalardaki bütün koruma alanlarında; içmesuyu havzalarının ve su kaynaklarının kirlenmesinin

önlenmesi maksadıyla İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde tehlikeli ve zararlı atık

üretenlerden başlanarak her türlü yapı ve tesisler bir program dahilinde kamulaştırılabilir.

TEDBİRLER VE MÜEYYiDELER:

11. MADDE:

a) Bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya diğer mevzuatla yasaklanmış olan yapıların ve faaliyetlerin

havzadaki koruma alanlarında yapılması, su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin

doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden faaliyetlerden sayılır.

b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşaası yasaklanmış yapılar ile her çeşit tesisat ve

muhdesatın 2560 sayılı kanunun 20.maddesine göre yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin 3194 sayılı

kanun gereği yapımının durdurulması, mühürlenmesi, gerektiğinde yıkılması ilgili Büyükşehir , İl, İlçe ve İlk

Kademe Belediye Başkanlıklarından talep edilir.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı statüsünde değerlendirilen yapıların yıkımları ile ilgili kanuni prosedür,

havza yönergesi ile tespit edilir.

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılmış yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye

karşı korunması ile ilgili konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı fiil ve faaliyetlerin tesbiti halinde

durum ayrıca Çevre Kanunu’nun 15 ve 16.maddelerinin uygulanması istemini ihtiva eden bir yazı ile

Valiliğe veya ilgili ilçe kaymakamlığına bildirilir.

d) İSKİ Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde;

Su kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin doğmasına yolaçma tehlikesi arzeden

faaliyetleri yapanlar, İSKİ’ye ait her türlü menkul ve gayri menkullere zarar verenler ve halkın içeceği

sulara zehir katarak vesair suretle bozarak, umumun sıhhatini tehlikeye düşüren kimseler hakkında; İSKİ

kanunun 20.maddesi, İmar, Çevre vb. mevzuat gereği TCK’nın ilgili maddelerince cezalandırılması için

suç duyurusunda bulunur.

e) Su kaynaklarının korunmasına dair hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi meydana gelen

zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için İSKİ Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanun’a göre işlem yapılır.

12 .MADDE:

Kirlenmeye karşı koruma tedbirlerinin alınması için yukarıdaki maddelerin uygulanmasında aşağıdaki

esaslara uyulur.

a) İSKİ Genel Müdürlüğü, “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği”’nin 7. Maddesinin (C) bendinde belirtilen

yetkili belediye karar organlarındandır.

b) İSKİ tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler

bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü’nün yetki alanı 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun ile 2560 sayılı

Kanunun 1.maddesi mucibince tesbit edilen alandır.

c) Yönetmelik hükümlerine göre inşaatı yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının

önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ruhsata aykırı veya ruhsatsız

yapılara dair hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yapılaşma Belediye sınırları haricinde olmakla birlikte 831

sayılı kanun ile 2560 sayılı kanunun 1.maddesi mucibince su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması

için tesbit edilen alanda teşekkül etmiş ise bunlar hakkında ilgili Büyükşehir, İl, İlçe ve İlk Kademe

Belediyesince durdurma, mühürleme işlemleri yapılır.

d) Muhtarlar kendi bölgelerindeki su havzaları içinde yapı, zararlı tesis veya suyu kirletecek yönde veyahut

İSKİ’nin tesis ve boru hatlarına zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar hakkında zabıt tutmakla ve bunları

ilgili mülki amire ve İSKİ’ye bildirmekle mükelleftir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

13.MADDE:

Ömerli Havzasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 13.08.1984 tarih ve 12657 sayılı Ömerli İçmesuyu

Havzası Çevre Koruma Planı’nda öngörüldüğü gibi Esenceli, Kurtdoğmuş, Emirli, Kurnaköy, Paşaköy ve

Alibey Havzasında Pirinçci Köyleri ile Büyükçekmece Bahsayış Köyü bir program dahilinde kamulaştırılır.

14.MADDE:

İSKİ Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2560 sayılı Kanunun 20.maddesi gereğince içmesuyu havzalarına;

atıksu, zararlı atık boşaltma gibi faaliyetlerde bulunanaların ve su kaynağı, arıtma tesisi, isale hatlarına, hazne

ve şebekeler gibi her türlü tesislere zarar verenlerin meydana getirdikleri zarar, sebep olanlara ödettirilir ve

zararın giderilmesi için yapılacak her türlü masraflar ilgiliden tahsil edilir.

GEÇİCİ MADDE :

a) Mutlak koruma alanlarında mevcut bütün sanayi, depolama , hayvancılık vb. tesislerin faaliyetlerine derhal

son verilir.

b) Kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan mevcut yapılarda, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj

Yönetmeliğinde belirtilen önlemleri almak şartıyla, sadece evsel nitelikli atıksuyu bulunan faaliyetlere izin

verilebilir. Evsel dışında atıksuyu bulunan her türlü tesisin faaliyetlerine derhal son verilir.

c) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında mevcut yapılarda, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj

Yönetmeliğinde belirtilen tedbirlerin alınması şartıyla, tehlikeli ve zararlı atık (katı, sıvı, gaz) üretmeyen ve

bu yönetmelikle izin verilen faaliyetler yapılabilir.

YÜRÜRLÜK:

15.MADDE:

Resmi Gazete’nin 13 Mart 1984 tarih ve 18340 sayılı nüshasında yayınlanan ve o tarihten bu yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihe kadar “İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen ve Edilecek Olan Yüzeysel Su

Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması” hakkındaki bütün yönetmelikler ve değişiklikler yürürlükten

kaldırılmıştır. Dönemindeki yönetmeliklere göre ilgili prosedürden geçerek İSKİ Görüşü alan ve yürürlüğe giren

imar planları müktesep hak olarak geçerlidir.

Bu yönetmelikte açıklanmayan hususlarda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik hükümlerinin uygulama esasları ve diğer

hususlar yönergede belirlenir.

YÜRÜTME:

16 .MADDE:

Bu yönetmelik hükümlerini Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) yürütür.

LİSTE-1

KORUMA ALTINA ALINAN İÇMESUYU HAVZALARI VE DERELER:

Aşağıdaki derelerin mutlak koruma alanları, Çevre Düzeni Planları hazırlanıncaya kadar, derelerin her iki

tarafındaki 100 m.lik alandır. Bu alanlarda 6.1 madde şartları geçerlidir.

Tarihi Taksim ve Kırkçeşme su bentleri Havzası:

Sazlıdere Havzası:

Kanlıgöl Deresi, Türkköse Deresi ve Derbent Deresi Kolu, Dursun Köy Deresi, Kaldırım Çoban Deresi, Boyalık

Deresi, Mandıra Deresi, Baklalı Deresi,

Büyükçekmece Havzası:

Beylikçayı Deresi, Çekmece Deresi, Hamza Deresi, Eskidere ve Orcunlu Dere, Kızıldere kolu, Karasu Deresi

ve Akalan Deresi, Şeytan Deresi, Ayus Deresi, İnter Deresi, Tavşan Deresi, Delice Deresi Kolları, Tahtaköprü

Deresi, Koy Deresi, Damlıdere ve Kesliçiftliği Deresi, Kiladine Deresi Kolu,

Alibey Havzası:

Cebeci Deresi, Boğazköy Deresi, Bolluca Deresi, Kocaman Dere, Çıplak Dere ve Ayvalı Deresi, Ayvalık

Deresi, Sidan Deresi, Elmalı Kalan Dere, Gülgen Dere, Malkoç Dere, Çiftepınar Dere Kolları,

Terkos Havzası:

Kanlıayazma Deresi ve Yeniköy Deresi, Ustuluk Deresi, Çeko Deresi Kolları, Tayakadın Deresi, Sinanköprü

Taşlıbayır Deresi, Malakçı Deresi, Kaptan Çayırı Deresi, Ana Dere, Derin Dere, Fitirgan Dere, Koca Dere,

Sivas Köy Deresi, Eğrek Dere, Suluklu Dere ve Keçikerme Deresi Yolu, Kurt Deresi, Ayazma Dere, Karaca

Köy Deresi, Istranca Deresi, Pınar Dere ve Belgrat Dere, Ceviz Dere, Sinir Dere, Karasu Deresi (ve 3 kolu),

Balçık Dere, Çatalcakaya Dere, Şeytan Dere, Kaci Dere, Binkılıç Dere, Büyükdere, Molla Hüseyin Deresi,

Karatina Deresi, Arı Dere, Tumba Dere, Mekan Dere, Kısa Dere, Çeşme Deresi, Kürk Dere, Ceviz Dere,

Karamandıra Dere, Sukarışığı Dere, Mandıra Dere, Şeytan Dere, Istranca Dere, Dışbudaklık Deresi ve Dingil

Dere, Kürek Dere, Gümüşparası Dere, Taşlıgeçit Deresi, Kuru Dere, Kütüklü Dere, Mürverçeşme Dere,

Şişkafa Dere Kolları,

Ömerli Havzası:

Kömürlük Dere, Bıçkı Dere, Muslu Yatak Deresi, Sarıkız Deresi, Ozan Dere, Büyük Dere, Sögütgeçidi Dere ve

Kara Dere Kolları, Sazak Dere, Zubcan Dere ve Kahvecioğlu Deresi Kolu, Göçbeyli Dere, Kadıçayır Dere,

Eski Değirmen Dere, Balçık Dere, Kocagöl Dere ve Doğan Dere, Değirmen Dere, Kuzguncuk Dere, Yayla

Dere, Cankoca Dere, Canbazalacağı Dere, Horoz Dere, Suçıkan Dere, Yongalıdere Kolları, Koy Dere,

Değirmen Dere, Patlıcan Gölü Dere, Topçayırlar Deresi, Uzun Dere, Maldöken Dere, Paşaköy Deresi,

Ayazma Dere, Paşaçayırı Deresi, Değirmen Dere ve Bakkalköy Deresi, Palamut Dere,

Elmalı Havzası:

Sakıran Deresi, Arnavut Deresi, Çiftlik Dere, Armutyatağı Deresi, Çekmeköy Deresi, Değirmen Dere,

Karaağaç Deresi, Köprü Dere (Kemer Dere)

Darlık Havzası:

Elmalı Dere, Kapaklı Dere, Düzler Dere, Haymana Dere, Çörtlen Dere, Eğri Dere (2 adet), Çanak Dere,

Mısırlı Dere, Teke Dere, Arpacı Dere, Çamaşır Dere, Sarpeğrek Dere, Sığırlık Dere, Kocataş Dere, Karaçayır

Dere, Çakıltarla Dere, Şeftali Dere, Alçak Dere, Örümcek Dere, Dümen Dere, Soğuksu Dere, Yumurcak Dere,

Maden Dere, Musaköy Dere, Dikili Dere, Yusuf Dere, Eroğlu Dere, Cevahir Dere, Darlık Deresi Kolları,

Soğuksu Dere, Karanlık Dere, Kayalı Dere, Kokar Dere, Pınar Dere, Sığırlık Dere, Kaynarca Dere, Meşeli

Dere (Büyük Dere), Murlak Dere, Kızılcıklı Dere, Ağıl Dere, Ayvalı Dere, Göller Dere, Fındıkpınar Dere,

Köprücük Dere, Kiremitçi Dere, Öven Dere, Dombay Dere, Ballık Dere, Değirmen Dere, Çamyatay Dere,

Danışman Dere, Aydere, Dumbay Dere, Başlar Dere, Şahin Dere, Demir Dere, Gökoluk Dere,

Yeşilçay projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz Baraj Havzaları ile;

Istranca (Yıldız ) Dereleri Projesi Kapsamında Yer alan Düz Dere, Kuzulu Dere, Çilingoz Dere, Elmalı Dere,

Sultanbahçe Dere, Kazan Dere, Pabuç Dere Baraj Havzaları da alınmış olup, Istranca Derelerinde koruma

altına alınacak dereler;

Düz Dere Havzası :

Düz Dere, Kovankaya, Haşimpınarı, Pazarbaşı, Kayınlık, Taşdelen.

Çilingoz Deresi Havzası:

Çomakçı, Üçpınar, Büyükerikli, Gümüş, 1.Kavaklı, Erikli, Demirci, Çiçek, Gürgen, 2.Kavaklı, Çanakçı,

Aktaşlar, Aktaş, Çavdar, Küçükerikli.

Kuzulu Dere Havzası:

Sulu, Sarp, Bileğitaşı (Aziz), Milas, Saklısu, Karlı, Küçükböğürtlen, Büyükböğürtlen, Makara, Davulyolu, Aziz,

Çilingoz, Kaynaklar, Seremet, Çanakça, Muşmula, Karpıca, Motor, Seymen, Kaynak, Çavdar.

Kazan Dere Havzası:

Kazandere, Lale Dere, Soğuksu Dere, Mandıraeğreği, Kotil, Çerkezeğreği, Arpatarla, Köserelik, Çayır, 1.

Kiraz, 2. Kiraz, Erikli, Taromba, Helvabayır, 1. Soguksu, 2.Soğuksu, Yakıbın (Yakup), Hacıhaşim, Dingil (Kuti),

Pirentepe (Pirenli), Saklısu, Domuz, Kurugöl, Yenesuyu, Yurt, Gürgeankışla, Moloz, 1. Sulu, Yüksekeğrek,

2. Sulu, Darıtarla, Gübre, Kesikkoru, Güvenli, Ayıdeliği, Beypınar, Kuru, İncekoru, Kalınkoru, Terzimağara,

Kabalar, Eşek, Kalamir, Köprü, Kalemir (Kalem), Şakirinkeleme, Geyikalan (Keyikalan), Kuruçeşme, Köprü,

Telefondireği, Kuyukaynaklar, Fındık, Çavdar, Aksu, Haşlama, Nalbantçeşme, Kayınpınar, Değirmen, Kazan,

Ana, Yurt, Kalem, Kuru, Sandıklar, Z.Derin, Çamaşır, Yaşarağanın, Sazlık, Sazlıkpınar, Yazkışla, Dingilli,

Başgöl, Yalanlı, 1.Derin, Abduşunçeşme, Maksudun Pınarı, Sınır, Kömürcü, Gülgen Pınar, Nalhanlıpınar.

Elmalı Dere Havzası:

Elmalı, Erikli, Yarımdağ, Küçükelmalı, Dışbudakeğreği, Kurteğreği.

Sultanbahçe Dere Havzası:

Eşek, Hamza, Bahçe, Sürgüyolu, Gürgen, Büyükhoca, Kayınlı, Asmalı, Kuru, Ağıl, Hafızın, Kulübetarla,

Cehennem, Kayınlar, Küçükhoca, Yanıkkulübeler, Dultarla.

Pabuç Dere Havzası:

Kaldırım, Cevizli, 4.Geçit, Demetyolu, Taşpınar, Pabuç, Uskumru, Kepçe, Kışlacık, Balıkpınar, Sarıgeçit,

Mağara, Fırınhendeği, Şişmanot, Kurt, Sazlı, Kavaklar, Kuru, Kocataş, Dedepınar, Acıçeşme, Baltacı, Koru,

Kiremit, Kovantaşı, Kiremithane, Kuşkaya, Kokmuştarla, Arka, Gürgen, Karamanpınarı, Pendik, Çayır,

Palamut, Karanlık, Kokmuşpınar, Kereviz, Tekkaya, Panayot.

LİSTE - 2 9

Belediyesi Havzası

Ortalama

Yoğunluk

(Kişi/ha)

Ortalama

KAKS

AVRUPA

BOLLUCA Alibey 25 0,09

ESENLER Alibey 25 0,09

EYÜP (Yayla) Alibey 25 0,09

GAZİOSMANPAŞA Alibey 25 0,09

BOĞAZKÖY Alibey 25 0,09

B.ÇEKMECE B.Çekmece 25 0,09

ÇATALCA B.Çekmece 25 0,09

MURATBEY B.Çekmece 25 0,09

TEPECİK B.Çekmece 25 0,09

KUMBURGAZ B.Çekmece 25 0,09

HARAÇÇI Sazlıdere 25 0,09

TAŞOLUK Sazlıdere 30 0,11

ARNAVUTKÖY Sazlıdere-Alibey 50 0,18

BİNKILIÇ Terkos 25 0,09

ÇİFTLİKKÖY Terkos 25 0,09

DURUSU Terkos 25 0,09

KARACAKÖY Terkos 25 0,09

ASYA

AKFIRAT Ömerli 25 0,09

ALEMDAR Ömerli 80 0,28

MALTEPE Ömerli 25 0,09

ORHANLI Ömerli 25 0,09

PENDİK(Mücaviri) Ömerli 25 0,09

SAMANDIRA Ömerli 80 0,28

SARIGAZI Ömerli 80 0,28

SULTANBEYLİ Ömerli 90 0,32

TAŞDELEN

(SULTANCİFTLİĞİ) Ömerli 80 0,28

YENİDOĞAN Ömerli 80 0,28

ÇAVUŞBAŞI Elmalı 40 0,14

ÇEKMEKÖY Elmalı 80 0,28

ÜMRANİYE Elmalı 120 0,42

DİĞERLERİ (Listede Yer Almayan Alanlar) 25 0,09

Konut Dışı Yapılar

Bu bilgilerin Kaynağı > styd-cevreorman.gov.tr mevzuatlar/Yonetmelikler/havza_yonetmeligi

Daha fazla bilgi için hizmetlerimiz sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Bağlantılar


Su Analizi Raporu


2010 © Copyright Osmanlı Su - Tüm Hakları Saklıdır.
İçme suyu, Kullanma suyu, içme ve Kullanma suyu yönetmeliği, Su havzaları yönetmeliği, Koruma altına alınan su havzaları, Kaynak memba suları ve yer altı suları, Tarım ziraat ve hayvancılık, Göl, Dere koruma alanları, Ön arıtma, Su kirlliği, Entegre, Zararlı atıklar, Sanayi atık suyu, Evsel atıksu, İçmesuyu havzaları,